Konkursy
Enter subtitle here

*Konkurs na własny wiersz trwa do końca kwietnia 2019 r.

*Konkurs na recenzję ksiązki.

"Wszystkie książki mówią" konkurs na recenzję książki

 (Regulamin)

 1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu na recenzję książki "Wszystkie książki mówią" jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych.

 3. Celem projektu jest: a. promowanie i rozwijanie czytelnictwa, b. łączenie pokoleń i integracja środowiska lokalnego wokół biblioteki, c. edukacja i kształcenie wyobraźni, d. promowanie talentów literackich, e. promowanie literatury. 

4. Warunki uczestnictwa: a. udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat, b. przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika, c. uczestnik może dostarczyć lub przesłać tylko jedną, niepublikowaną i nie nagrodzoną nigdzie wcześniej recenzję, d. prace mogą mieć dowolną ilość znaków, e. praca powinna być oznaczona pseudonimem autora. Do pracy prosimy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www lub bezpośrednio w placówkach Biblioteki). f. prace wysłane drogą mailową powinny być opatrzone pseudonimem, a w tytule maila zawierać zapis: Recenzja "Wszystkie książki mówią". W załączniku dodatkowo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www). Nadawca powinien zobowiązać odbiorcę do potwierdzenia odbioru wiadomości g. autorzy recenzji (w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w regionalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.), h. udział w Konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora. 5. Termin i miejsce dostarczenia prac: Recenzje należy składać do 13 kwietnia 2017r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.wesola@e-bp.pl Wyłonienie laureatów Konkursu: a. recenzje książek zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu, b. rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Tygodniu Bibliotek, na zwycięzców czekają nagrody książkowe. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!